Selasa, 20 Desember 2016

TALAQ1. HUKUM TALAQ
Talaq Wajib yaitu talaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam(penengah)karena perpecahan antara suami isteri yang tidak mungkin disatukan kembali dan talaq adalah satu-satunya jalan.

Talaq Haram yaitu talaq tanpa lasan yang benar,diharamakan karena menganiaya atau menyakiti isteri yang akhirnya akan merugikan kedua belah pihak tidak ada guna dan kemaslahatan dari talaq ini.

Talaq sunnah yaitu talaq yang disebabkan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah atau suatu suka melanggar larangan-Nya dan isteri dikategorikan rusak moralnya sedangkan suami sudah berupaya memperbaiki

2. RUKUN DAN SYARAT TALAK
SUAMI
Dalam keadaan berakal,baliq dan kemauan sendiri
ISTERI
Masih dalam ikatan suami isteri yang sah atau dalam masa iddah talak raj,i
SHIGAT TALAQ
 • Ucapanya sharih (jelas)
 • Ucapan kinayah (sindiran) tergantung niat suami
 • Talaq dengan tulisan
 • Talaq dengan isyarat (bagi yang bisu/tidak bias tulis baca)
 • Qashdu (disengaja)

3. MACAM-MACAM TALAQ
# Ditinjau dari segi Jumlah 
Talaq satu yaitu talaq pertama kali dan suami hanya menjatuhkan hanya dengan talak Satu 
Talaq dua adalah talaq suami yang kedua kalinya atau talak pertama yang dijatuhkan talak 2 oleh suami (aku talaq kamu dengan talaq 2) 
Talaq tiga yaitu talaq yang dijatuhkan oleh suami untuk ketiga kalinya atau talaq pertama dengan ucapan talaq tiga

# Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya bekas suami rujuk 
 • Talaq raj’I yaitu talaq yang boleh bekas suami rujuk kembali sebelum atau sesudah mada iddahnya habis dan dalam hal ini nikahnya tidak di ulang lagi (QS.Al-Baqarah 229) 
 • Talaq Ba’in yaitu talaq yang dijatuhkan suami dan bekas suami toidak boleh rujuk kembali kecuali dengan aqad nikah yang baru dan rukun dan syaratnya 
 • Ba’in shuqra yaitu yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isteri tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk (talq sebelem bercampur,talak 1 dan 2 tetapi masa iddahnya sudah habis,khuluk,karena salah seseorang masuk penjara)
 • Ba’in qubra yaitu talaq 3 dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali apabila mantan isterinya nikah lagi dan digauli kemudian dia dicerai oleh suaminya yang kedua (QS.Al-Baqarah,230)

# Ditinjau dari segi keadaan isteri
 1. Talaq sunny’a talaq suami pada isteri yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri,sedang hamil dan jelas hamilnya 
 2. Talaq Bid’iĆ  Talaq yang dijatuhkan suami kepada isteri yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu isterinya sedang haid dan setelah suci isterinya dicampuri 
 3. Talaq la sunni la bid’I yaitu talaq yang dijatuhkan suami dengan keadaan isteri belum pernah dicampuri dan belum pernah haid (dibawah umur) atau sudah maonopouse.

# Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata –kata yang dipergunakan
 1. Talaq saharih yaitu talaq yang lafalnya jelas dengan kata talaq dan dipahami sebagai talaq saat dijatuhkan 
 2. Talaq kinayah yaitu talaq yang menggunakan kata-kata sindiran atau samara-samar yang tujuannya untuk menjatuhkan talaq 
 3. Ditinjau dari langsung atau tidaknya menjatuhkan talaq 
 4. Talaq Muallaq yaitu talaq yang dikaitkan dengan syarat tertentu dan talaq akan jatuhnya bila syarat yang disebutkan suami terwujud 
 5. Talaq ghairu muallaq yaitu talaq yang tidak dikaitkan dengan sutu syarat tertentu

# Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talaq
 1. Talaq dengan ucapan yaitu ycapan talaq langsung dari suami dan isteri mendengar langsung ucapan itu 
 2. Talaq dengan tulisan yaitu talaq yang disampaikan pada isteri berupa tulisan dan isteri memahaminya 
 3. Talaq dengan isyarat yaitu talaq yang disampaikan secara isyarat (tuna wicara) dan isteri memahami maksudnya itu sebagai talaq 
 4. Talaq dengan utusan yaitu talaq yang dijatuhkan suami dengan melalui perantaraan orang yang bias dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwa suaminya menalaq isterinyaTerima Kasih Kepada google.com , google.co.id , Bing , Yahoo
from Emravy http://emravy.blogspot.com/2016/12/talaq.html
Terima Kasih Telah membaca TALAQ pada blog kami Bangsa Jurnal , semoga bermanfaat bagi kita semua


Top